Splošni pogoji poslovanja AJP d.o.o. Kranj

Verzija 24.marec 2010

 

AJP,d.o.o., Kranj
Koroška cesta 2, 4000 Kranj
Tel: 04/20 28 223   Fax: 04/23 60 539    E-mail:info@ajp.si   ali  stepec@ajp.si

 

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA V POSREDOVANJU V PROMETU Z NEPREMIČNINAMI  PODJETJA
                                                                      AJP,d.o.o., Kranj


Izrazi v teh pogojih pomenijo:
Nepremičninska družba-posrednik : AJP,d.o.o.,Kranj,   ki ga zastopa direktorica Alenka Štepec, Koroška cesta 2, Kranj

Naročitelj-naročnik: stranka, ki je z posrednikom sklenila pogodbo o posredovanju

Pogodba o posredovanju: pogodba z katero se posrednik zavezuje, da si bo prizadeval najti in spraviti v stik z naročnikom osebo, ki se bo z njim pogajala za sklenitev  pravnega posla oz. pogodbe o prodaji,  najemu, zakupu  določene nepremičnine, naročnik pa se  z njo zavezuje posredniku plačati provizijo,  če bo pravni posel sklenjen, če ni dogovorjeno drugače.

Tretja oseba: oseba, ki jo posrednik poizkuša spraviti v stik z naročnikom, da bi se z njim pogajal za sklenitev določene pogodbe v zvezi z nepremičnino.

1. VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV

1.1. Ti splošni pogoji so sestavni del vsake pogodbe o posredovanju, ki jo z naročnikom sklene posrednik.
1.2. Če pogodba o posredovanju vsebuje določila, ki so v nasprotju s temi splošnimi pogoji, veljajo določila pogodbe.

2. STORITVE POSREDOVANJA  NAKUPA  ALI PRODAJE  NEPREMIČNINE

Na podlagi pogodbe o posredovanju pri nakupu ali prodaji nepremičnin se posrednik za provizijo iz točke 4.1 zavezuje opraviti naslednje storitve, ki so potrebne za izpeljavo pravnega posla:

2.1 vzpostavljanje stika med naročnikom in tretjo osebo, organizacija in vodenje ogledov nepremičnin,

2.2 preverjanje dejanskega stanja  nepremičnine (ogled nepremičnine in preverba ali ima nepremičnina očitne stvarne napake
     oz. pomanjkljivosti, ki  vplivajo na  uporabnost in ceno nepremičnine),

2.3 seznanitev naročnika z tržnimi razmerami, ki so pomembne za določitev cene v pogodbi,

2.4 seznanitev naročnika z predpisi, ki so pomembni za veljavno sklenitev pogodbe,

2.5 preverjanje pravnega stanja nepremičnine (lastništvo, morebitne stvarne ali druge pravice tretjih oseb na nepremičninah, ki bi
     lahko omejevale oziroma izključevale pravice kupca),

2.6 seznanitev naročnika  z vrsto in višino davčnih obveznosti in drugih stroškov v zvezi z sklenitvijo in izpolnitvijo pogodbe,

2.7 trženje predmetne nepremičnine vključno z oglaševanjem v obsegu in na način, ki ga določi posrednik,

2.8 posredovanje pri pogajanjih ter  pripravi za sklenitev pravnega posla,

2.9 pridobitev in priprava dokumentacije za davčni postopek in notarsko overitev,

2.10 priprava prodajne pogodbe  v sodelovanju z univerzitetnim diplomiranim pravnikom,

2.11 zagotovitev navodil za veljavno  sklenitev in izpolnitev pogodbe,

2.12 hramba izvirnikov pogodb in drugih originalnih dokumentov do zaključka posla

2.13 urejanje prenosa obveznosti plačevanja javnih bremen in funkcionalnih stroškov,

2.14 primopredaja nepremičnine in sestava primopredajnega zapisnika.

Na podlagi pogodbe o posredovanju pri nakupu oziroma prodaji nepremičnin se posrednik za posebno plačilo zavezuje opraviti tudi naslednje storitve,  v kolikor  so te z pogodbo izrecno dogovorjene:

2.15 zagotovitev izdelave cenitve, ki ga naročnik  plača neposredno cenilcu po njegovem veljavnem ceniku,
2.16 ureditev zemljiškoknjižnega stanja, če nepremičnina še ni vpisana v zemljiško knjigo, oziroma, če prodajalec še ni vpisan
       kot lastnik nepremičnine v zemljiško knjigo,
2.17 priprava predloga za vpis lastninske pravice na nepremičnini, če je nepremičnina že vpisana v zemljiški knjigi,
2.18 sestava prodajne  pogodbe v obliki notarskega zapisa, ki je neposredno izvršljiv naslov,
2.19 pridobitev nadomestnih listin,
2.20 druge storitve za katere se posrednik in naročnik  izrecno dogovorita (npr. sestava darilne,  delilne pogodbe, uskladitev
        zemlj.knjižnega stanja ..).

3. STORITVE  POSREDOVANJA  ODDAJE  ALI  NAJEMA NEPREMIČNINE

Na podlagi pogodbe o posredovanju pri najemu oziroma oddaji nepremičnin se posrednik za provizijo opredeljeno v točki 4.2 zavezuje opraviti naslednje storitve:

3.1 vzpostavljanje stika med naročnikom  in tretjo osebo, organizacija in vodenje ogledov nepremičnin,

3.2 preverjanje dejanskega stanja  nepremičnine (ogled nepremičnine in preverba ali ima nepremičnina očitne stvarne napake
     oz. pomanjkljivosti, ki vplivajo na uporabnost ali ceno najema nepremičnine),

3.3 seznanitev naročnika z tržnimi razmerami, ki so pomembne za določitev cene najema v pogodbi,

3.4 preverjanje pravnega stanja nepremičnine (lastništvo, morebitne stvarne ali druge pravice tretjih oseb na nepremičninah, ki bi
      lahko omejevale oziroma izključevale pravice kupca),

3.5 trženje predmetne nepremičnine vključno z oglaševanjem v obsegu in na način, ki ga določi posrednik,

3.6 posredovanje pri pogajanjih ter sodelovanje pri pripravi za sklenitev pravnega posla,

Na podlagi pogodbe o posredovanju pri nakupu oziroma prodaji nepremičnin se posrednik za posebno plačilo zavezuje opraviti
tudi naslednje storitve,  v kolikor  so te z pogodbo izrecno dogovorjene:

3.7  sestava najemne pogodbe,
3.8 zagotovitev izdelave cenitve, ki ga naročnik  plača neposredno cenilcu po njegovem veljavnem ceniku,
3.9 ureditev zemljiškoknjižnega stanja, če nepremičnina še ni vpisana v zemljiško knjigo, oziroma, če najemodajalec še ni
     vpisan kot lastnik nepremičnine v zemljiško knjigo,
3.10 sestava najemne pogodbe v obliki notarskega zapisa, ki je neposredno izvršljiv naslov,
3.11 druge storitve za katere se posrednik in naročnik  izrecno dogovorita.

4. PLAČILO ZA STORITEV POSREDOVANJA  - PROVIZIJA

      4.1 V primeru posredovanja pri nakupu in prodaji ima posrednik pravico do provizije v višini do 4 % pogodbene vrednosti.  Če
            posrednik posreduje za  obe stranki  je upravičen zaračunati kupcu in prodajalcu vsakemu   eno polovico provizije.

      4.2 V primeru posredovanja pri najemu oz. oddaji nepremičnine ima posrednik pravico do  provizije v višini dveh mesečnih
            najemnin v kolikor  posreduje za obe stranki (najemnika in najemodajalca) in je z obema strankama dogovorjeno plačilo
            provizije. V tem primeru se provizija razdeli tako, da vsaka stranka (najemnik in najemodajalec) plača polovico zneska.
            Stroški sestave najemne pogodbe so v tem primeru zajeti z provizijo.  V ostalih primeri posrednik zaračunava naročniku
            provizijo v višini enomesečne najemnine, če ni dogovorjeno drugače.  V tem primeru stroški sestave najemne pogodbe niso
            zajeti v proviziji in jih je naročnik dolžan plačati posebej.

      4.4. Posrednik pridobi pravico do provizije za posredovanje , naročnik  pa   je dolžan plačati svojo obveznost v celoti takrat,  ko
            je sklenjena pogodba za katero je posredoval posrednik. Posrednik ima pravico do provizije, čeprav ne opravi vseh storitev iz
            2. oziroma 3. točke teh pogojev iz objektivnih razlogov na strani naročnika in ima pravico zaračunati vse dejansko do takrat
            nastale stroške za opravila, ki jih je opravil za naročnika v času posredovanja.
 
       4.5 Posrednik ima pravico do plačila minimalno 1/4 dogovorjene celotne provizije oz. pri prodaji  maksimalno v višini 1 %  celotne kupnine in pri
            oddaji  ¼ mesečne najemnine, v kolikor naročnik sklene pravni posel z stranko, ki jo je našel sam.

       4.6 Posrednik ima pravico do celotne provizije tudi, če stranki razdreta sklenjen pravni posel  in do razdrtja ne pride zaradi
            krivde posrednika.

       4.7 Provizija  iz tč. 4.1, 4.2  in  stroški sestave najemne pogodbe  ne zajemajo  davka na dodano vrednost,  plačila sodnih in
            upravnih taks, davka na promet nepremičnin ter stroška overitve podpisov .

       5. OSTALI STROŠKI

  5.1 Posrednik ima pravico do  poplačila vseh dodatnih stroškov, ki jih je imel v zvezi z posredovanjem za naročnika v skladu z
       veljavnim cenikom družbe, ki je sestavni del teh splošnih pogojev poslovanja.

6. OBVEZNOST  NAROČNIKA

6.1  Naročnik sme  za isto nepremičnino skleniti pogodbo o posredovanju le z enim posrednikom, v kolikor je to v pogodbi določeno.  V tem primeru lahko ob predhodnem dogovoru z naročnikom posrednik storitev posredovanja prenese na druge nepremičninske družbe, naročnik pa pri tem ne stopi v nikakršno razmerje z njimi.

6.2 V kolikor naročnik posredniku predloži ponarejen dokument ali navede neresnične podatke, sam neomejeno odgovarja za škodo, povzročeno z temi dejanji.

6.3 Naročnik je dolžan posrednika sproti obveščati o spremembah naročila in spremembah dejanskega in pravnega stanja nepremičnine.

6.4 V primeru, da naročnik  odstopi od naročila ali sam sklene pravni posel po drugi poti je o tem dolžan obvestiti posrednika najkasneje  v dveh dneh od  sklenitve pravnega posla.  Če tega ne stori, ali odstopi od naročila,  je dolžan posredniku na njegovo zahtevo povrniti vse  stroške nastale v zvezi z tem posredovanjem po veljavnem ceniku nepremičninske družbe.

6.5  Če se naročnik neutemeljeno ne želi spustiti v pogajanja za sklenitev pogodbe z tretjo osebo, ki jo je našel posrednik in ne skleniti  z njo pogodbe pod pogoji, ki jih je sporočil posredniku, je dolžan  posredniku plačati polovico zneska, ki bi ga plačal  posredniku v primeru sklenitve pogodbe.


7. ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI  POSREDNIKA  

7.1 Posrednik ima zavarovano svojo odškodninsko odgovornost v skladu z določili Zakona o nepremičninskem posredovanju pri  zavarovalnici Triglav  ,  št. police 127443 do zavarovane vsote 340.000,00 EUR letno.

8.DRUGA DOLOČILA

8.1 Naročnik lahko pisno odpove  pogodbo o posredovanju, če odpoved ni v nasprotju s poštenjem, sicer  je dolžan posredniku povrniti  nastale stroške.


      Kranj,  24. marec 2010                                                                AJP, d.o.o. Kranj

                                                                                                   Alenka Štepec, direktorica

Twitter pošlji na e-mail

Iskanje nepremičnine

E-novice

Prijavite se na naše e-novice in enkrat na mesec vas bodo v Vašem elektronskem predalu čakale sveže novice.

Naročite se na oglase

V kolikor želite, da vas obveščamo o novostih iz naše ponudbe, vnesite vaše iskalne pogoje in o vsakem oglasu, ki bo ustrezal vašim željam, boste brezplačno obveščeni preko elektronske pošte.
Transakcija:
država:
regija:
vrsta objekta:
cena do €:
velikost od m²:
velikost do m²:
e-mail:
Izdelava: Nepremičnine Si21